GIỚI THIỆU KCN PHỔ PHONG

- Khu công nghiệp Phổ Phong nằm trên địa bàn thuộc xã Phổ Nhơn và Phổ Phong - huyện Đức Phổ - tỉnh Quảng Ngãi có giới cận sau:

+ Phía Đông: Giáp suối khoai (suối Muôn) và đồi núi hiện hữu.

+ Phía Tây: Giáp núi Tam Cọp.

+ Phía Nam: Giáp phần đất của nông trường 24/3.

+ Phía Bắc: Giáp sông Ba Liên.

- Khu công nghiệp Phổ Phong được Thủ tướng Chính phủ Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2010 tại Quyết định số 04/QĐ-TTg ngày 06/01/2005; Và cho chủ trương thành lập tại Quyết định số 1107/2006/QĐ-TTg ngày 21/8/2006; Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết KCN Phổ Phong tại Quyết định số 1026/QĐ-UBND ngày 14/5/2007 với diện tích 143,70(ha) và tiến hành công bố quy hoạch. Trong quá trình tiến hành kêu gọi các tổ chức có khả năng về tài chính và kinh nghiệm trong việc đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp thì Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo thuộc Tập đoàn Tân Tạo hoàn thiện các thủ tục pháp lý đã được UBND tỉnh quyết định cho đơn vị này làm chủ đầu tư Khu công nghiệp Phổ Phong và Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 KCN Phổ Phong tại Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 26/01/2010 với diện tích 157,38(ha).

- Khu công nghiệp Phổ Phong (Chưa thu hút đầu tư): Diện tích đất tự nhiên theo quy hoạch là 157,387(ha); Đất công nghiệp có thể cho thuê theo quy hoạch là 104,04(ha).

- Các ngành nghề đầu tư vào Khu công nghiệp ưu tiên sử dụng nguồn nguyên liệu địa phương như: Công nghiệp chế biến thủy hải sản; Công nghiệp chế biến nông, lâm sản; Các ngành công nghiệp nhẹ ít gây ô nhiễm môi trường.