TIN TỨC, SỰ KIỆN

Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư mạnh vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

24 Tháng Tám 2020
Lượt xem: 812     Phản hồi: 0

Thực hiện nội dung Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 21/7/2020 của HĐND tỉnh quy định chính sách khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến:

1. Về tổ chức triển khai thực hiện:
Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết; chịu trách nhiệm hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đề nghị hỗ trợ để thụ hưởng chính sách của Nhà đầu tư trong thời gian sớm nhất theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các Sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố phổ biến, tuyên truyền nội dung quy định chính sách khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh. Tổ chức Hội đồng nghiệm thu các hạng mục đầu tư hoặc toàn bộ dự án của Nhà đầu tư theo quy định hiện hành của Nhà nước và các chính sách được quy định tại Nghị quyết nêu trên.

Sở Tài chính thực hiện giải quyết hồ sơ về nội dung đề nghị hỗ trợ chênh lệch lãi suất vay thương mại của Nhà đầu tư; Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh về mức vốn ngân sách tỉnh hằng năm để bố trí thực hiện chính sách hỗ trợ ngành nông nghiệp và các chính sách theo Nghị quyết này.

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thẩm định dự án thụ hưởng chính sách hỗ trợ này trên địa bàn; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc để phối hợp tuyên truyền đến các tổ chức có nhu cầu thực hiện dự án đầu tư được quy định tại Nghị quyết nêu trên.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi triển khai nội dung Nghị quyết nêu trên đến các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh và các Ngân hàng thương mại này có trách nhiệm thực hiện việc tính và thu lãi đúng, đầy đủ số tiền lãi vay doanh nghiệp phải trả trong kỳ; lập chứng từ thu lãi rõ ràng, chính xác, đảm bảo theo quy định, làm cơ sở để Sở Tài chính xác định mức hỗ trợ lãi vay thương mại.

2. Về thực hiện nội dung áp dụng Nghị quyết:
Về thực hiện nội dung áp dụng Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 21/7/2020 của Hội đồng nhân dân kể từ ngày 31/7/2020 và thay thế một số nội dung trong Nghị Quyết số 02/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 của Hội đồng nhân dân và nội dung trong Quyết số 36/2016/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của UBND tỉnh Quy định về ưu đãi, hỗ trợ và thu hút đầu tư của tỉnh Quảng Ngãi sẽ không còn hiệu lực và được bãi bỏ theo quy định.

Trang IPC


Các tin khác