THÔNG TIN QUY HOẠCH

Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030
Quyết định về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung (điều chỉnh) đô thị Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2035
Quyết định số 399/QĐ-UBND ngày 26/3/2014 phê duyệt quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020
Quyết định số 686/QĐ-UBND ngày 14/5/2013 phê duyệt quy hoạch phát triển hạ tầng thương mại nông thôn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020
Quyết định số 4404/QĐ-BCT phê duyệt "Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2015, có xét đến năm 2020"
Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 21/01/2013 phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn) tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020
Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 phê duyệt quy hoạch phát triển năng lượng tái tạo tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2012-2020, có xét đến năm 2030
Quyết định số 322/QĐ-UBND ngày 28/9/2015 phê duyệt quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
Quyết định số 2191/QĐ-UBND ngày 25/12/2012 phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến năm 2020
Quyết định 638/QĐ-UBND ngày 15/4/2016 về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư sử dụng các khu đất, quỹ đất có giá trị thương mại cao để lựa chọn nhà đầu tư
Quyết định số 738/QĐ-UBND ngày 22/5/2012 phê duyệt quy hoạch phát triển Công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020
Quyết định số 4813/QĐ-BCT ngày 08/02/2016 phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2025 , có xét đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110KV
Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 21/01/2014 về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
Quyết định số 1428/QĐ-UBND ngày 21/8/2015 Phê duyệt Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
Công văn số 2421/QĐ-Ttg ngày 31/12/2015 về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020
Quyết định số 1976/QĐ-Ttg ngày 12/11/2015 về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Quyết định số 919-QĐ-UBND ngày 08/6/2015 về phê duyệt đồ án Điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch phân khu Khu du lịch Mỹ Khê, tỷ lệ 1/2000
Quyết định số 163-QĐ-UBND ngày 03/6/2015 về phê duyệt Quy hoạch phát triển Du lịch huyện Đảo Lý Sơn
Quyết định số 132-QĐ-UBND ngày 27/4/2015 về phê duyệt Điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi, giai đoạn 1
Quyết định số 99-QĐ-UBND ngày 26/01/2015 về Quy hoạch sử dụng đất dành cho các lĩnh vực XHH tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2013-2020


  Tổng số: 30 Trang: / 2 trang