THỦ TỤC QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

HƯỚNG DẪN TRÌNH TỰ THỦ TỤC CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

(Theo Luật Đầu tư 2020)

 

1. Hồ sơ dự án đầu tư gồm: 

a) Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, gồm cả cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận (Mẫu A.I.1 Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT);

b) Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;

c) Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

d) Đề xuất dự án đầu tư (Mẫu A.I.3 Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT), gồm các nội dung chủ yếu sau: nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có), nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

đ) Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;

e) Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;

g) Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư (Quyết định của doanh nghiệp về việc đầu tư dự án, Bản sao Trích lục bản đồ khu đất, Bản sao Bản vẽ tổng mặt bằng,…); yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

i) Đối với dự án đầu tư xây dựng (theo khoản 3 Điều 31 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP), ngoài nội dung thực hiện ở mục 2 nêu trên, đề xuất dự án đầu tư gồm:

Thuyết minh việc đáp ứng mục tiêu, định hướng phát triển đô thị, chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở; dự kiến phân chia dự án thành phần (nếu có); sơ bộ phương án phân kỳ đầu tư bảo đảm yêu cầu đồng bộ; sơ bộ cơ cấu sản phẩm nhà ở và việc dành quỹ đất phát triển nhà ở xã hội; sơ bộ phương án đầu tư xây dựng, quản lý hạ tầng đô thị trong và ngoài phạm vi dự án, trong đó đề xuất sơ bộ phần hạ tầng đô thị mà nhà đầu tư giữ lại để đầu tư kinh doanh, phần hạ tầng đô thị mà nhà đầu tư có trách nhiệm bàn giao hoặc đề xuất bàn giao cho địa phương đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị;

Đối với dự án khu đô thị, trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, nhà đầu tư hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền được nộp hoặc sử dụng báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư, trong đó đề xuất sơ bộ phần hạ tầng đô thị mà nhà đầu tư giữ lại để đầu tư kinh doanh, phần hạ tầng đô thị mà nhà đầu tư có trách nhiệm bàn giao hoặc đề xuất bàn giao cho địa phương.

2. Điều kiện xác định dự án đầu tư có sử dụng đất phải lựa chọn nhà đầu tư thông qua hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư (theo Điều 108 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

Đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Dự án đầu tư có sử dụng đất để xây dựng khu đô thị; xây dựng công trình dân dụng có một hoặc nhiều công năng gồm: nhà ở thương mại; trụ sở, văn phòng làm việc; công trình thương mại, dịch vụ.

- Thuộc Danh mục dự án thu hồi đất đã được HĐND tỉnh thông qua, thuộc khu đất do Nhà nước đang quản lý, sử dụng mà sẽ được UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư được chấp thuận.

- Thuộc chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở; chương trình phát triển đô thị (nếu có) theo quy định của pháp luật về phát triển đô thị.

- Phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng có tỷ lệ 1/2.000 hoặc tỷ lệ 1/500 (nếu có) hoặc quy hoạch phân khu đô thị có tỷ lệ 1/2.000 hoặc tỷ lệ 1/5.000 theo quy định của pháp luật.

- Không đủ điều kiện để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

3. Số lượng: 10 bộ hồ sơ (02 bộ chính, 08 bộ photo).

4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 35 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư đầy đủ, hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư phải thông báo kết quả cho nhà đầu tư.

5. Nơi tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi (Địa chỉ: 54 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi).