Công bố báo cáo đánh giá DDCI năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Chủ tịch UBND tỉnh vừa công bố công khai Báo cáo đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và cấp huyện (DDCI) tỉnh Quảng Ngãi năm 2019, do đơn vị tư vấn là Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Đà Nẵng khảo sát, đánh giá trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và gửi báo cáo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương được đánh giá.

Kết quả lần này là cơ sở để các cơ quan, đơn vị, địa phương tự nhìn nhận, đánh giá, chủ động đề ra giải pháp thực hiện trong thời gian tới; đồng thời cũng là cơ sở để xác định các điểm nghẽn trong công tác chỉ đạo điều hành, góp phần tạo sự bứt phá mạnh mẽ trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; thúc đẩy chất lượng điều hành kinh tế và tạo động lực đổi mới, nâng cao sức cạnh tranh của tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian tới.

Báo cáo DDCI