Quảng Ngãi: Tình hình thu hút đầu tư 9 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ngãi, trong 9 tháng đầu năm 2019 toàn tỉnh cấp mới 04 dự án FDI: (1)Nhà máy sản xuất, gia công giày dép và khuôn giầy Hiệp Ích Việt Nam, (2) Nhà máy sản xuất sợi và vải Mahang Dung Quất, (3) Nhà máy sản xuất trang phục Mensa Tịnh Phong, (4)Nhà máy sản xuất đồ nội ngoại thất Omegia Dung Quất), với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 39,3 triệu USD, thu hồi 02 dự án với tổng mức đầu tư là 20,2 triệu USD. Tính đến thời điểm ngày 20/9/2019, toàn tỉnh có 64 dự án còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký 1.794,93 triệu USD.

Về tình hình thu hút đầu tư trong nước: Lũy kế 9 tháng, có 99 dự án đầu tư trong nước được cấp mới với tổng vốn đăng ký khoảng 21.431 tỷ đồng. Tính đến thời điểm 20/9/2019, toàn tỉnh có 537 dự án còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký đầu tư 286.219 tỷ đồng; trong đó, có 285 dự án đã đi vào hoạt động.