Hoàn chỉnh quy định lựa chọn nhà đầu tư thông qua hình thức đấu thầu thực hiện dự án khu dân cư

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất việc ban hành quy định lựa chọn nhà đầu tư thông qua hình thức đấu thầu thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị, khu dân cư (khu dân cư) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Giao các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các KCN tỉnh; UBND thành phố Quảng Ngãi nghiên cứu, tham gia góp ý dự thảo quy định lựa chọn nhà đầu tư thông qua hình thức đấu thầu thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; gửi Sở Xây dựng trong ngày 27/5/2019.

Sở Xây dựng tổng hợp ý kiến các sở, ngành; hoàn chỉnh dự thảo, gửi Sở Tư pháp thẩm định trong ngày 30/5/2019; Sở Tư pháp tổ chức thẩm định, gửi Sở Xây dựng hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 05/6/2019.