Quy trình đầu tư

Hướng dẫn về quy trình, thủ tục thực hiện dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi