QUẢNG NGÃI
Tiềm năng và triển vọng
QUẢNG NGÃI
Tiềm năng và triển vọng
QUẢNG NGÃI
Tiềm năng và triển vọng
QUẢNG NGÃI
Tiềm năng và triển vọng
QUẢNG NGÃI
Tiềm năng và triển vọng

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO ĐỐI TƯỢNG LÀ TỔ CHỨC, NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ TẠI NƯỚC NGOÀI


Thẩm quyền giải quyết Sở Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực Đất đai
Trình tự thực hiện 1.ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ:
* Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Tổ 1 cửa - Sở Tài nguyên và Môi trường.​ Địa chỉ: 163 Đại lộ Hùng Vương - thành phố Quảng Ngãi. Điện thoại: (055) 3829823
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:
- Thời gian tiếp nhận và trả hồ sơ: Vào các ngày trong tuần, từ thứ 2 đến thứ 6  (trừ ngày lễ).
+ Sáng: từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút;
+ Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

2. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:
- Đối với người sử dụng đất : Việc tặng cho quyền sử dụng đất được thực hiện như sau:
+ Bước 1: Người sử dụng đất có nhu cầu Đăng ký nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn lập hồ sơ, thủ tục theo quy định.
+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả hồ sơ của Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :
+ Bước 1: Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Tổ tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ lên phòng chuyên môn ngay trong ngày.

+ Bước 2: Sau khi phòng chuyên môn thẩm tra hồ sơ xong chuyển hồ sơ qua Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.Trong thời hạn không quá bốn (04) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, trích sao hồ sơ địa chính; gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính; chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp hoặc thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp phải cấp mới giấy chứng nhận

+ Bước 3: Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo nghĩa vụ tài chính, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn có trách nhiệm thông báo cho bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng thực hiện nghĩa vụ tài chính;

+ Bước 4: Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Ủy ban nhân dân xã, thị trấn nơi có đất có trách nhiệm trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
Cách thức thực hiện 3. CÁCH THỨC THỰC HIỆN Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Tổ 1 cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Thành phần, số lượng hồ sơ 4. THÀNH PHẦN, SỐ LƯỢNG HỒ SƠ:
- Thành phần hồ sơ gồm:
+ Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ;
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
- Số lượng hồ sơ : 02 bộ.
Thời hạn giải quyết ​5. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT: Trong thời hạn không quá mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện TTHC 6. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.
Cơ quan thực hiện TTHC 7.  CƠ QUAN THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:
+ Cơ quan quyết định : Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.
+ Cơ quan phối hợp : Sở Tài chính, cơ quan thuế.
Kết quả thực hiện TTHC 8. KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được chỉnh lý hoặc cấp mới GCN.
Lệ phí ​9. LỆ PHÍ:
+ 20.000đ đối với chỉnh lý.
+ 100.000 đồng đối với cấp mới GCN (theo Quyết định số 214/2008/QĐ-UBND ngày 06/8/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 79/2004/QĐ-UB ngày 10/3/2004 của UBND tỉnh về việc ban hành phí khai thác tài liệu và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi).
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 10. MẪU ĐƠN, MẪU TỜ KHAI: Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện 11. YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Không
Căn cứ pháp lý 12. CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:
- Luật Đất đai năm 2003 ngày 26/11/2003;
- Luật Xây dựng 2003 ngày 26/11/2003;
- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai năm 2003;
- Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần;
- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;
- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính;
- Thông tư liên tịch số 14/2008//TTLT/BTC-BTNMT ngày 31/01/2008 của Bộ tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP;
- Quyết định số 1297/QĐ-TNMT ngày 30/8/2007 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế làm việc của tổ tiếp nhận và trả hồ sơ theo cơ chế “một cửa” Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
- Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
- Thông tư số 20/2010/TT-BTNMT ngày 22/10/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định bổ sung về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
- Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2010 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quy định về trình tự, thủ tục lập hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thực hiện các quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
 - Thông tư số 16/2011/TT-BTNMT ngày 20/5/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai.
Văn bản đính kèm  
VIDEOS
Quảng Ngãi - Tiềm năng và Triển vọng (tiếng Việt)
Quảng Ngãi - Tiềm năng và Triển vọng (tiếng Anh)

SỐ LIỆU THỐNG KÊ

Diện tích tỉnh Quảng Ngãi
0,2 km2
Dân số
0 người
GRDP bình quân đầu người (2020)
0 USD / người
Kim ngạch xuất khẩu (2020)
0, triệu USD
Đầu tư FDI (lũy kế đến 12/2020)
65 dự án / 0, triệu USD
Xếp hạng PCI (2020)
0 / 63

LIÊN KẾT - HỢP TÁC

Địa chỉ: 37 Phạm Văn Đồng, P. Nghĩa Chánh, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3819129 & 055.3819715 - FAX: 055 3818382 - Email: ttxtdt@quangngai.gov.vn
Số lượt truy cập: 2.309.303