QUẢNG NGÃI
Tiềm năng và triển vọng
QUẢNG NGÃI
Tiềm năng và triển vọng
QUẢNG NGÃI
Tiềm năng và triển vọng
QUẢNG NGÃI
Tiềm năng và triển vọng
QUẢNG NGÃI
Tiềm năng và triển vọng

QUY TRÌNH ĐẦU TƯ


HƯỚNG DẪN
QUY TRÌNH, THỦ TỤC ĐẦU TƯ VÀO ĐỊA BÀN NGOÀI KCN, KKT
CỦA TỈNH QUẢNG NGÃI
(Theo Luật Đầu tư 2014)
STT NỘI DUNG THỦ TỤC HỖ TRỢ CỦA IPC
Bước 1

Giới thiệu địa điểm thực hiện dự án đầu tư

Đối với dự án đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu, trong trường hợp nhà đầu tư có yêu cầu, Trung tâm xúc tiến Đầu tư căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng ở địa phương để giới thiệu địa điểm thực hiện dự án đầu tư.

- Tiếp đón nhà đầu tư.

- Cung cấp thông tin tổng quát về tình hình KT-XH của tỉnh, địa phương; hạ tầng kỹ thuật - dịch vụ, nguồn lao động, …

- Giới thiệu tiềm năng đầu tư.

- Giới thiệu chính sách đầu tư.

- Giới thiệu địa điểm, khảo sát địa điểm.

Bước 2

Thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư

Sau khi được giới thiệu địa điểm, nhà đầu tư lựa chọn địa điểm đầu tư và lập hồ sơ dự án đầu tư theo quy định. Hồ sơ dự án đầu tư nộp tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh, gồm các loại văn bản sau:

a) Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

b) Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

c) Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án;

d) Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

e) Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

f) Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật Đầu tư 2014 gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;

g) Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

- Tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư tại bộ phận một cửa, hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ dự án đầu tư đầy đủ, hợp lệ.

- Trong thời hạn 35 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư đầy đủ, hợp lệ phải thông báo kết quả cho nhà đầu tư.

 

Tên mẫu đơn,
mẫu tờ khai

 

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (Điều 33, 34, 35, 37 Luật đầu tư): Mẫu I.1, Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam;

- Đề xuất dự án đầu tư (Áp dụng đối với dự án thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư - Điều 33, 34, 35 Luật đầu tư): Mẫu I.2, Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

 
Căn cứ pháp lý

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

- Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

 

 VIDEOS
Quảng Ngãi - Tiềm năng và Triển vọng (tiếng Việt)
Quảng Ngãi - Tiềm năng và Triển vọng (tiếng Anh)

SỐ LIỆU THỐNG KÊ

Diện tích tỉnh Quảng Ngãi
0,2 km2
Dân số
0 người
GRDP bình quân đầu người (2018)
0 USD / người
Đầu tư DDI (đến hết 2018)
0, tỷ USD
Đầu tư FDI (đến hết 2018)
0, tỷ USD
Xếp hạng PCI (2018)
0 / 63

LIÊN KẾT - HỢP TÁC

Chịu trách nhiệm biên tập: Nguyễn Đức Thạnh - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Ngãi
Địa chỉ: 37 Phạm Văn Đồng, P. Nghĩa Chánh, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3819129 & 055.3819715 - FAX: 055 3818382 - Email: ttxtdt@quangngai.gov.vn
Số lượt truy cập: 1.704.365